Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia

G.EN. Operator Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia

Zakres zamówienia

Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia w miejscowości Mury, gm. Buk PE de 32 mm o długości 2 mb; zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 30.05.2023 r. wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.

1. Termin realizacji

Wymagany czas realizacji zadania i prowadzenia prac: 1) do 01.07.2023 roku.

2. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy dostarczać do dnia 15 czerwca 2023 roku na adres email: przetargi@genoperator.pl w tytule „oferta nadzór archeologiczny Buk”.

3. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.

4. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

7. Postanowienia dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

8. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 61 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

1. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz Mapka z przebiegiem inwestycji
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.