Wykonanie rewizji wewnętrznych
w m. Czeszów oraz Jelcz – Laskowice, O. Twardogóra

G.EN. Operator Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonanie rewizji wewnętrznych – kompleksowe przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji na stacji gazowej wysokiego ciśnienia
w m. Czeszów oraz Jelcz – Laskowice, O. Twardogóra
z udziałem inspektora UDT Wrocław

1. Zakres zamówienia – wykonanie rewizji wewnętrznych

A) Stacja SRP Czeszów: wykonanie rewizji wewnętrznej Podgrzewaczy gazu FGWC-65/7 na stacji wc Czeszów – 2 sztuki
B) wykonanie rewizji wewnętrznej Filtropodgrzewaczy gazu PG-80/6,3 na stacji wc Jelcz – Laskowice –
2 sztuki wraz z próbą ciśnieniową

Czynności rewizyjne należy wykonać zgodnie z wymogami i zaleceniami przedstawiciela UDT.

Wykonawca przed podjęciem prac zobowiązany będzie do przygotowania polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych.

2. Termin realizacji

Wymagany termin zakończenia zadania oraz przekazania dokumentacji – A) 34 tydzień 2023, B)14t ydzień 2023

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@genoperator.pl do dnia 24.02.2023 roku do godz. 11:00.

4. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonania zadania opisanego w p. 1 powyżej, tj. uprawnieniami w zakresie Eksploatacji oraz w zakresie Dozoru – gr. 3 pkt. 4, 5, 7 i 10 (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci). Do oferty należy dołączyć kopię przedmiotowych uprawnień oraz wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego przetargu w każdym czasie i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.