Pytania i odpowiedzi do przetargu

/ Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu jest wymagany typ III rury dn 225?

Projekt nie zawiera profili, układany jest zgodnie ze schematem na PZT tj. przykrycie gazociągu min. 1,1m ze względu na tereny rolne i leśne. Kolizje Przejście w pasie drogi wojewódzkiej z4-z5 oraz z15-z17 – wynika to z uzgodnień i możliwości lokalizacji sieci przy wykonaniu przewiertów pomiędzy komorami. Należy zastosować rurę typu III z płaszczem PP o SDR 11.z przejściami pod drogami oznaczono w opisanych rurach ochronnych na PZT z podaniem ich długości i średnicy.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie: z profili wynika, że do wykonania przewiertem dn 225 jest 618,5m gazociągu, natomiast w formularzu cenowym wpisano 117,0m

Odcinek od istniejącego gazociągu DN125 dz. nr 165/2 do punktu PW1 dz. nr 166 realizowany będzie osobnym pozwoleniem na budowę, w przesłanym już PZT, odcinek ten zaznaczony jest linią przerywaną o długości 17m – długość ta jest oczBrak profili na tego typu rozwiązania – profile są dla przekroczenia lnii PKP w m. Władysławowo i m. Chałupy w rurze osłonowej PE 400 oraz dla przejścia pod drogą wojewódzką 2x pomiędzy pkt. z3-z4 oraz od z17 L= 16,0mywiście ujęta w formularzu ofertowym – jednocześnie potwierdzam wykonanie włączenia w istniejący DN125 zgodnie z podanymi wytycznymi.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w SDR rury (na profilach i w formularzu ofertowym wpisano SDR 11, a w zestawieniu materiałów wpisano SDR 17).

Uzgodnienia na podstawie wytycznych do projektowania sieci gazowych – przed wejściem w życie nowych wytycznych w 2023r stąd na rysunkach i załącznikach widnieje typ rury SDR 11 – a obecnie obowiązuje SDR17 typ.2, jedynie w miejscach przewiertów z wykorzystaniem rury typu III z płaszczem PP stosujemy SDR 11.

Pytanie nr 4

Prosimy o dołączenie do postępowania uzgodnień decyzji oraz porozumień zawartych pomiędzy Zamawiającym a gestorami sieci.

Umieszczono na stronie.

Uzgodnienia

Pobierz

Pytanie nr 5

Czy posiadają Państwo uzgodnienie zawarte z Lasami Państwowymi oraz decyzje na wycinkę drzew? Jeżeli tak, prosimy o dołączenie.

Teren lasów należy do Urzędu Morskiego, wycinki drzew nie będzie, uzgodnienie na stronie.

Uzgodnienie z Urzędem Morskim w Gdyni

Pobierz

Pytanie 6

Kto ponosi koszty związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie terenu oraz szkodami powstałymi podczas prac budowlanych?

Koszty związane z wypłatą odszkodowań po stronie Inwestora.

Pytanie 7

Czy Inwestor jest w posiadaniu planu sytuacyjnego przebiegu całej trasy gazociągu?  

Cała trasa została przedstawiona w projekcie wykonawczym na mapach w pdf.  

Projekt wykonawczy pdf

Pobierz

Pytanie 8

Prosimy o udostępnienie profili na cały przebieg gazociągu.

Są tylko profile na przewierty (drogi i PKP).

Pytanie 9

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności związanych z ilością zasuw, a mianowicie: w opisie technicznym podano 4 zasuwy z końcówkami PE, tyle samo wynika z map, ale wg profilu jest 5-ta zasuwa w punkcie Z19.

Zasuw do zabudowania jest zgodnie ze Specyfikacją 4 szt.- odstąpiono od zabudowy dodatkowej zasuwy na granicy terenu kolejowego tj. w pkt. z19 poza zastosowanymi za i przed przejściem poprzecznym przez tory.

Pytanie 10

W opisie technicznym w punkcie dotyczącym przewiertów brak informacji o przewiertach wzdłuż torów tj. Z19 do Z31 tj. 453m, natomiast na profilu wyrysowane są komory przewiertowe.

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.

Przewiert jedynie pod przejściem poprzecznym – wzdłuż linii kolejowej na odcinku z19-z31 w obszarze zamkniętym przez liczne uzbrojenie odstąpiono od przewiertu – w specyfikacji wykop otwarty.

Pytanie 11

Uprzejmie prosimy o dołączenie decyzji/uzgodnień z wykonawcą przecinki leśnej w celu uzyskania informacji dotyczących poniesienia kosztów za zajęcie terenu.

Brak wycinki.

Pytanie 12
Uprzejmie prosimy o udostępnienie decyzji zawartej z administratorem drogi wojewódzkiej, decyzji z PKP oraz Lasami Państwowymi w celu oszacowania opłat związanych z zajęciem terenu oraz spełnienia wszystkich warunków uwzględnionych w decyzjach przez Wykonawcę.

Decyzja ZDW przekazana – opłaty wg. UchwałyNr 209/ XVI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa pomorskiego, których zarządcą jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

W liniach kolejowych należy zapoznać się u każdego z gestorów – uzgodnienia zostały dołączone.

Uzgodnienia

Pobierz

Pytanie 13
Uprzejmie prosimy o informację czy przedmiotowa inwestycja przebiega przez tereny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, jeżeli tak prosimy o udostępnienie uzgodnień zawartych z w/w jednostkami w celu oszacowania kosztów związanych z warunkami prowadzenia prac na tych terenach.

Uzgodnienie zostało dołączone.

Opinia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Pobierz

Pytanie 14
Prosimy o udostępnienie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Urzędu Morskiego w celu oszacowania kosztów związanych z nadzorami oraz zajęciem terenu.

Decyzja została dołączona.

Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Pobierz

Decyzja Urzędu Morskiego w Gdyni

Pobierz

Pytanie 15
Uprzejmie prosimy o dołączenie do postępowania przetargowego profili przebiegu całej trasy projektowanego gazociągu, które są niezbędne do oszacowania głębokości wykopu, zapoznania się z warunkami gruntowymi oraz poziomem wody gruntowej. Informacje te są niezbędne w celu przewidzenia konieczności i rodzaju zabezpieczenia wykopów lub wykonania prac ziemnych, które są uzależnione od rodzaju gruntu – sposób przewidzenia wykopów wąskoprzestrzennych bądź szerokoprzestrzennych.

Nie załączono gdyż nie były wymagane na obszarach poza  przejściami poprzecznymi i terenami kolejowymi. Profil pod linią kolejową w m. Władysławowo został wykonany na całej długości ze względu na konieczność załączenia go do opinii i uzgodnień w PKP PLK. Teren w którym prowadzone będą prace ziemne – NA CAŁEJ DŁUGOŚCI wymaga szczególnej uwagi ze względu na istniejące kolizje /nie zainwentaryzowane powykonawczo w zakresie ich posadowienia/ zarówno na skrzyżowaniach jak i na odcinkach prowadzonych równolegle.

Pytanie 16

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z właścicielem ścieżki rowerowej, na terenie której będą prowadzone prace oraz uzgodnienie z właścicielem parkingu na terenie którego będą prowadzone prace, jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Parking Miasto Władysławowo – nie jest drogą, zatem nie ma na ten odcinek decyzji. Lokalizacja urządzeń na podstawie umowy i protokołów zajęcia i odbioru terenu.

Pytanie 17

Czy Inwestor przewiduje przesunięcie terminu realizacji zadania w przypadku kiedy w okresie zimowym nie będzie można wykonywać prac z uwagi na brak możliwości zgrzewania rur w temperaturze ujemnej oraz w przypadku zakazu powyższych prac przez właścicieli terenu?

Inwestor nie wydłuży terminu wykonania. Należy zaplanować pracę w taki sposób, aby odbiór końcowy odbył się najpóźniej w dniu 31.03.2024r.

Pytanie 18

Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zapewnienia nadzoru saperskiego dla przedmiotowego zadania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie Wykonawca decyduje o zapewnieniu nadzoru saperskiego na budowie.

Pytanie 19

W uzgodnieniu z PKP PLK widnieje zapis o wymogu opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów, wg którego Wykonawca ma złożyć wniosek na 120 dni (tj. 4 miesiące) przed rozpoczęciem prac. Po opracowaniu tymczasowego regulaminu PKP przekaże teren na co szacujemy czas kolejnych 2 tygodni. Wykonawcy pozostanie okres ok 1,5 miesiąca na wykonanie prac. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zadania z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie odbioru końcowego. Wykonawca wskazuje, iż w ciągu 1,5 miesiąca nie jest w stanie wykonać prac na terenach PKP, dokonać inwentaryzacji, złożyć map do Ośrodka Geodezji i Kartografii, dokonać inspekcji przez Sanepid oraz Straż Pożarną i uzyskać pozwolenia na użytkowanie. Sam okres wymagany na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kształtuje się na 2 do 2,5 miesiąca. W związku z powyższym termin odbioru końcowego tj. 31.03.2024r. jest terminem nierealnym do wykonania dlatego prosimy o wydłużenie terminu do 31.05.2024r. Potencjalny Wykonawca jest w stanie zakończyć prace fizyczne na budowie do 31.03.2024r., a pozostały czas umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie odbioru końcowego.

Inwestor nie wydłuży terminu wykonania. Należy zaplanować pracę w taki sposób, aby odbiór końcowy odbył się najpóźniej w dniu 31.03.2024r.

Pytanie 20

W dołączonym do postępowania Zgłoszeniu o braku sprzeciwu brakuje działek ewidencyjnych nr 55, 5/12, 3/6, 3/3, prosimy o informację czy Inwestor posiada prawomocne Zgłoszenie o braku sprzeciwu robót dla tych działek?

Działki są ujęte w Zaświadczeniu o braku sprzeciwu Starosty Puckiego.

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.