Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy pkt. 2 ust. 25 o treści:

„uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w odpowiednim dla zadania nadzorze budowlanym”

na zapis

„uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy w odpowiednim dla zadania nadzorze budowlanym”

Jako obiekt kategorii XXVI tj. sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe nie jest konieczne uzyskiwanie takowego pozwolenia.

Tak, wystarczy uzyskać zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy w odpowiednim dla zadania nadzorze budowlanym.

Pytanie nr 2

Zgodnie z §1. ust. 2. pkt 25 wzoru Umowy do zakresu robót Wykonawcy należy „Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w odpowiednim dla zadania nadzorze budowlanym”. Zważywszy na fakt, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Art. 56 pkt 1 Prawa Budowlanego wiążę się z koniecznością zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy proces ten staje się bardzo czasochłonny mogący trwać do dwóch miesięcy zgodnie z Art. 35 §  3. Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym informuję, że zaproponowany termin odbioru końcowego może okazać się niemożliwy do spełnienia, więc wnoszę o zmianę terminu odbioru końcowego na dzień 31.07.2023 r.

Wystarczy uzyskać zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy w odpowiednim dla zadania nadzorze budowlanym, nie zmieniamy terminu końcowego.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający zawiadomił już odpowiednie Nadzory Budowlane o rozpoczęciu budowy (PINB w Wejherowie) oraz zarejestrował 2 dzienniki budowy dla tego zadania. Jeżeli nie czy jest to po stronie Wykonawcy ? Nie ma tego wymienionego w punkcie 2 projektu umowy.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zostanie złożone po wyborze Wykonawcy, gdyż we wniosku należy wskazać kierownika budowy.

Tak, dwa dzienniki budowy dla zdania są zarejestrowane i w posiadaniu Zmawiającego.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w celu potwierdzenia spełnienia wymagań jakościowych w zakresie przedmiotu zamówienia, do Formularza nr 7 dołączyć zamiast wymaganych przez SIWZ Referencji Protokół odbioru technicznego i Protokół odbioru końcowego zawierające wszelkie dane wymagane przez Formularz nr 7?

Zamawiający  dopuszcza  w zamian za wymagane przez SIWZ referencje, dołączenie protokołu odbioru technicznego wraz z protokołem odbioru końcowego zawierające wszelkie dane wymagane przez Formularz nr 7.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający posiada Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dla przedmiotowego zadania? Jeżeli tak, proszę o jego udostępnienie. Jeżeli nie, proszę o informację czy sporządzenie go leży po stronie Zamawiającego czy po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie posiada zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla przedmiotowego zadania, jego sporządzenie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Jaka jest cena zakupu rur zgodnie z ofertą cenową, o której mowa w paragrafie 6 pkt 1.1.) wzoru umowy? Umowa nie przewiduje od razu pełnego zwrotu, stąd jest to istotna informacja dla potencjalnego Wykonawcy przy tworzeniu oferty.

Cena zakupu rur zostanie przekazana Oferentowi, który będzie wykonywał budowę, bezpośrednio po wyborze Wykonawcy zadania.

Pytanie nr 7

Proszę o udostępnienie załączników nr 6 do umowy (wytyczne dokumentacji powykonawczej).

Załącznik Nr 6 został udostępniony i dodany na stronę internetową.

Uprzejmie proszę o udostępnienie warunków gwarancyjnych, które są wymagane do przejęcia zgodnie z decyzją nr RIR.7230.2.4.2020.JWS. Jest to istotne do przygotowania oferty cenowej.

Po warunki przejęcia gwarancji należy zgłosić się do Wykonawcy drogi, tj. przedsiębiorstw wymienionych w decyzji nr RIR.7230.2.4.2020.JWS.

Pytanie nr 9

Proszę o udostępnienie projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. Ich brak wpływa na termin realizacji budowy.

Zamawiający nie posiada zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla przedmiotowego zadania, jego sporządzenie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 10

Proszę o udostępnienie profili sieci gazowej.

Zamawiający nie posiada profili sieci gazowej.

Pytanie nr 11

Proszę o udostępnienie decyzji pozwolenia na budowę bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu.

Zaświadczenia zostały udostępnione i dodane na stronę internetową.

Proszę o udostępnienie wykazu materiałów

Ilość materiałów należy zliczyć z projektu wykonawczego.

Pytanie nr 13

Proszę o udostępnienie PZT z naniesionymi średnicami, gdyż na udostępnionych rysunkach nie da się stwierdzić, gdzie jest jaka średnica gazociągu oraz mapę ze wskazaniem miejsc z zastosowaniem rur osłonowych wraz ze wskazaniem ich średnic.

Naniesiono w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 14

Proszę o udostępnienie mapy z zaznaczoną lokalizacją zasuw.

Naniesiono w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 15

Proszę o potwierdzenie, że wykonanie podłączenia do istniejącego gazociągu będzie wykonywać Inwestor, natomiast Wykonawca przygotuje wykopy oraz dostarczy materiały włączeniowe.

Podłączenie do istniejącego gazociągu wykonuje Wykonawca.

Pytanie nr 16

Proszę o wyjaśnienie pojęcia zawartego we wzorze Umowy &5 ust. 1 „mienie osób trzecich”.

Mienie osób trzecich – to mienie wszystkich poza Inwestorem a Wykonawcą.

Pytanie nr 17

Proszę o wyjaśnienie czy rozliczenie jest wykonywane ryczałtem czy powykonawczo.

Powykonawczo, wg stawek za 1 mb wykonanego gazociągu.

Pytanie nr 18

Wnosimy o zmianę w umowie&6 ust. 11 pkt 3) „5%” na „1,5%”. Zapis umowny jest zdecydowanie zbyt wysoki do przedmiotowego zakresu Umowy.

Proponujemy pozostawić zapis bez zmian.

Pytanie nr 19

Wnosimy o zapis, że „Wykonawca ma prawo odmówić wykonania robót dodatkowych”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Wnosimy o zmianę w umowie w &11 ust. 2 „0,7%” na „0,1%”. Zapis umowny jest zdecydowanie zbyt wysoki do przedmiotowego zakresu Umowy.

Proponujemy pozostawić zapis bez zmian.

Pytanie nr 21

Wnosimy o zmianę w umowie w &11 ust. 7 „30%” na „10%”. Zapis umowny jest zdecydowanie zbyt wysoki do przedmiotowego zakresu Umowy.

Proponujemy pozostawić zapis bez zmian.

Pytanie nr 22

Czy w harmonogramie pozycje 1-8 należy wykonać do 30.06.2023 r., a pozycje 9-12 do 30.07.2023r. ?

Pozycje 1-11 powinny zostać wykonane do 30.06.2023r, natomiast odbiór końcowy – pkt. 12 nastąpi do 31.07.2023 r. po uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu od odpowiedniego nadzoru budowlanego.

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.