Wykonanie połączeń gazociągów na terenie Oddziału Karlino

Ogłoszenie

G.EN. Operator Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonanie połączeń gazociągów na terenie Oddziału Karlino – etap II

1. Zakres zamówienia

1) Projekt Resko w zakresie

 • wybudowanie gazociągu PE de110 na terenie stacji gazowej w m. Resko oraz połączenie wybudowanego gazociągu PE de110 z istniejącym gazociągiem PE de200 kier. m. Resko oraz z zasuwą DN80 PN63 na stacji gazowej w m. Resko
 • opracowanie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i zatwierdzenie w G.EN. Operator Sp. z o. o.
 • wykonanie prac ziemnych w niezbędnym zakresie
 • wybudowanie gazociągu PE de110 dł. ok. 30,0 mb i wykonanie próby wytrzymałości i szczelności – min. 24 godz.
 • odprężenie gazociągu DN80 na odcinku ZZU Starogard – SRP Resko
 • połączenie nowowybudowanego gazociągu z istniejącym gazociągiem PE de200 kier. m. Resko oraz z istniejącą zasuwą DN80 PN63
 • złącza spawane doczołowe: badania nieniszczące 100%
 • elementy stalowe: izolacja klasy C50, badanie wykonanej izolacji defektoskopem iskrowym na napięcie 15kV
 • nagazowanie wybudowanego gazociągu
 • zasypka wykopów i doprowadzenie terenu do należytego stanu

Termin wykonania prac: 15.07.2024r

2) Projekt Starogard w zakresie

 • zabudowy zasuwy DN80 PN16 wraz z trójnikiem na czynnym gazociągu stalowym DN80 relacji Starogard – Resko. Budowa gazociągu śr/c PE de110 dł. ok. 50,0 mb. na terenie stacji gazowej w m. Starogard
 • opracowanie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i zatwierdzenie w G.EN. Operator Sp. z o. o.
 • odprężenie gazociągu DN100 na odcinku ZZU Starogard – ZZU Rusinowo
 • montaż układu zasuw płytowych PN16 na czynnym gazociągu stalowym relacji Resko – Starogard – Rusinowo – Rys 1 ZZU Starogard
 • wybudowanie gazociągu PE de110 dł. ok. 50,0 mb i wykonanie próby wytrzymałości i szczelności – min. 24 godz.
 • połączenie nowego gazociągu PE de110 z zabudowanym układem zasuw
 • złącza spawane doczołowe: badania nieniszczące 100%
 • elementy stalowe: izolacja klasy C50, badanie wykonanej izolacji defektoskopem iskrowym na napięcie 15kV
 • nagazowanie wybudowanego gazociągu
 • zasypka wykopów i doprowadzenie terenu do należytego stanu

Termin wykonania prac: 01.08.2024r

3) Projekt Rusinowo w zakresie

 • połączenia gazociągu DN100 relacji ZZU Starogard – ZZU Rusinowo z gazociągiem PE de90 relacji Rusinowo – Ząbrowo
 • opracowanie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i zatwierdzenie w G.EN. Operator Sp. z o. o.
 • montaż układu zasuw płytowych DN100 PN16 na czynnym gazociągu stalowym DN 100 relacji ZZU Starogard – ZZU Rusinowo – Rys 1 Połączenie gazociągów; mapa Rusinowo
 • połączenie nowozabudowanego układu zasuw z odprężonym do ciśnienia atmosferycznego gazociągu PE de90 relacji Rusinowo – Ząbrowo
 • złącza spawane doczołowe: badania nieniszczące 100 %
 • elementy stalowe: izolacja klasy C50, badanie wykonanej izolacji defektoskopem iskrowym na napięcie 15kV
 • nagazowanie wybudowanego gazociągu
 • zasypka wykopów i doprowadzenie terenu do należytego stanu

Termin wykonania prac: 02.08.2024r

4) Połączenie gazociągu DN 100 relacji ZZU Rusinowo – Kopalnia Ciechnowo oraz demontaż ZZU
Rusinowo (prace można wykonać po odgazowaniu odcinka ZZU Rusinowo – Kopalnia Ciechnowo):
– opracowanie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i zatwierdzenie w G.EN. Operator Sp. z o o
– demontaż istniejącego ZZU Rusinowo,
– połączenie gazociągu stalowego DN100 po zdemontowanym ZZU Rusinowo (w zakresie prac
spawalniczych Zamawiajacy wymaga spoin doczołowych – np. zamknięcie gazociągu przy pomocy
balonów zaporowych),
– złącza spawane doczołowe: badania nieniszczące 100 %,
– elementy stalowe: izolacja klasy C50, badanie wykonanej izolacji defektoskopem iskrowym na
napięcie 15kV,
– nagazowanie wybudowanego gazociągu,
– zasypka wykopów i doprowadzenie terenu do należytego stanu.Termin wykonania prac: po przełączeniu odbiorców gazu w m. Rusinowo na gaz podgrupy E i po wyłączeniu gazociągu relacji ZZU Rusinowo – Kopalnia Ciechnowo: połowa VIII.2024r.

Uwaga: Wszystkie prace połączeniowe wykonać w terminie 1 dnia po odprężeniu istniejących czynnych gazociągów do ciśnienia atmosferycznego.

2. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@genoperator.pl do dnia 17.06.2024 r. do godz. 13:00
w tytule „połączenia gazociągów O. Karlino – etap II”.

3. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania tych prac, wraz z doświadczeniem i kwalifikacjami do robót objętych niniejszym postępowaniem.

Oferent winien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: nadzór spawalniczy – 1 osoba; spawacze – 2 osoby; pracownicy montażu i rozruchu – 2 osoby; pracownicy nadzoru nad montażem i rozruchem – 2 osoby; izolerzy – 1 osoba, zgrzewacze – 2 osoby.
Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia-skan.

2. Oferent dokona na własny koszt wizji lokalnej w terenie, a w dniu przekazania terenu budowy przedstawi wymagany komplet dokumentów, który będzie podlegał sprawdzeniom przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie.

3. Wszystkie odbiory zanikowe powinny być protokołowane i udokumentowane dokumentacją fotograficzną i geodezyjną.

4. W toku robót budowlano-montażowych należy stosować protokoły ze sprawdzenia materiałów przed zabudowaniem – atesty materiałowe (rur, kształtek, armatury, itp.). Po zakończeniu prac złożyć u zamawiającego dokumentację powykonawczą wykonanych prac.

5. Technologia robót budowlano-montażowych powinna być zgodna z opracowaną dokumentacją projektową. Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca przedkłada Inwestorowi technologiczną kartę zgrzewania celem zatwierdzenia i dopuszczenia do prac montażowych na budowie. Inwestor nie dopuszcza do realizacji budowy w sposób narażający na ryzyka związane z utratą bezpieczeństwa eksploatacji i ciągłości dostaw paliwa gazowego.

Wykonawca może zgłaszać propozycje o dopuszczenie zmiana rozwiązań technologicznych do Projektanta i Inspektora Nadzoru jednak wszelkie koszty pokrywać będzie Wykonawca.

6. Inwestor wymaga, aby Wykonawca Robót na bieżąco informował o wystąpieniu ewentualnych nieistotnych i istotnych odstępstw od przebiegu projektowanego rurociągu gazowego. W innym przypadku wszelkie konsekwencje spoczywać będą tylko i wyłącznie na Wykonawcy.

7. Oferent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez Polskie Prawo Budowlane oraz Wytycznymi dla Dokumentacji Powykonawczej Organizatora zlecenia.

4. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w sali konferencyjnej, w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

7. Postanowienia dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.

W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

8. Dane kontaktowe

a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 663 878 503 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

1. Formularz cenowy
1A. Formularz cenowy - AKTUALIZACJA
2. Mapa – Resko
3. ZZU Starogard
4. Rys. 1. ZZU Starogard
5. ZZU Rusinowo
6. Mapa Starogard
7. Rys. 1. Połączenie gazociągów
8. Mapa Rusinowo
9. ZZU Rusinowo
10. ZZU Rusinowo
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.